yaratıcı drama, eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu ve yaratıcı drama ile ilgili diğer alanlarda uygulamalı ve kuramsal yazılarınızı bekliyor katkılarınız için teşekkür ediyoruz..

YARATICI DRAMA


 


Creative Drama


ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ ADINA SAHİBİ ve SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/PUBLISHER and CHIEF

H. Ömer Adıgüzel (Yrd. Doç. Dr. , Ankara Üniversitesi, adiguzelomer@mynet.com)EDİTÖR/EDITOR

Fatma Önalan Akfırat (Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, cdddergi@yahoo.com)

EDİTÖR YARDIMCILARI/EDITORIAL BOARDS*


Ali Akın Akyol (Bil. Uzm. Ankara Üniversitesi)
Oylum Akkuş Çıkla (Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Pınar Özdemir (Bil. Uzm., Hacettepe Üniversitesi)YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD*


H. Ömer Adıgüzel (Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi)
Fatma Önalan Akfırat (Dr., Milli Eğitim Bakanlığı)
Aynur Eğitmen (Bil. Uzm.,Çağdaş Drama Derneği)
Ayşe Çakır İlhan (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi)
Tamer Levent (TOBAV Genel başkanı)
Ferda Öztürk (Bil. Uzm., Gazi Üniversitesi)
Ali Öztürk (Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi)
İnci San (Prof. Dr., Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı)
Tülay Üstündağ (Dr., Hacettepe Üniversitesi
Ruken Akar Vural (Dr., Adnan Menderes Üniversitesi)


HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD


H. Ömer Adıgüzel (Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi)
Gönül Akçamete (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Fatma Önalan Akfırat (Dr., Milli Eğitim Bakanlığı)
Fatma Alisinanoğlu (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)
Yaşare Aktaş Arnas (Doç Dr., Çukurova Üniversitesi)
İsmihan Artan (Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Pınar San Bayhan (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Selen Korad Birkiye (Dr., İstanbul Devlet Tiyatroları)
Oylum Akkuş Çıkla (Dr., Hacettepe Üniversitesi)
David Davis (Prof. Dr., Central England Üniversitesi)
Selda Ergün ( Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sıtkı Erinç (Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi)
Özlem Ersoy (Doç. Dr., Gazi Üniversitesi)
Hasan Erkek (Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi)
Serap Etike (Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi)
Selahattin Gelbal (Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Müfit Gömleksiz (Prof. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi)
Mübeccel Gönen (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Sibel Güneysu (Prof. Dr., Başkent Üniversitesi)
İsmail Güven (Yrd. Doç.Dr., Ankara Üniversitesi)
Ayşe Çakır İlhan (Doç. Dr., Ankara Üniversitesi)
Elif İskender (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sema Kaner (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Nurhan Karadağ (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Cahit Kavcar (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Ömer Kutlu (Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi)
Hadiye Küçükkaragöz (Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ülkü Köymen (Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi)
Laura A. McCammon (Prof. Dr., Arizona Üniversitesi)
H. W. Nickel (Prof. Dr., Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Esra Ömeroğlu (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)
Ali Öztürk (Yrd. Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi)
Tülin Sağlam (Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi)
İnci San (Prof. Dr., Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı)
Eric Szauder (Dr., Budapaşte Eötuös Üniversitesi)
Belma Atik Tuğrul (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Tülay Üstündağ (Dr., Hacettepe Üniversitesi)
Ruken Akar Vural (Dr., Adnan Menderes Üniversitesi)


*Soyadına göre alfabetik sırada/In alphabetical order


İletişim
Web: yaraticidrama.org.tr
e-posta: cdddergi@yahoo.com
Adres: Çağdaş Drama Derneği
Paris Cad. No: 6/2 Kavaklıdere / Ankara
Tel/Faks: (312) 4250089

YARATICI DRAMA DERGİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ve YAZIM KURALLARI


1.      YARATICI DRAMA  dergisi, Çağdaş Drama Derneği tarafından altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
2.      YARATICI DRAMA dergisi eğitim ve tiyatroda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, eğitimciler, öğretmenler,  öğrenciler ve ilgili kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun olarak çalışmayı esas alır.
3.      YARATICI DRAMA dergisinin temel amacı, kuramdan uygulamaya yaratıcı drama ile ilgilenenlerin düşüncelerini paylaştıkları bir ortam oluşturmak ve alanyazına katkıda bulunmaktır.
Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar;
1.      Alana uygunluk açısından öncelikle yayın kurulu tarafından incelenir. Yayımlanmasına karar verilen yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere en az üç hakeme gönderilir.
2.      Hakem raporlarının olumlu olması durumunda yazı, yayım programına alınır.
3.      Hakem raporlarına göre, üzerinde değişiklik yapılması gereken yazılardaki tüm değişiklikleri yazarlar kendileri yaparlar. Son şekli verilen yazılar üzerinde yazarlarca bir değişiklik yapılmaz.
4.      Hakem raporları gizlilik içerir. Yazarlar Hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar.
5.      Yayım sırasında, ilk olarak yazının YARATICI DRAMA dergisine gönderiliş tarihi, sonra da hakemlerden alınan puanlar dikkate alınmaktadır.
6.      YARATICI DRAMA dergisinde yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar/lar/a aittir. Çağdaş Drama Derneği ve YARATICI DRAMA dergisi sorumluluk kabul etmez.
7.      Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın  iade edilmez.
8.      Yayımlanmış yazıların yayın hakları YARATICI DRAMA dergisine aittir.
9.      YARATICI DRAMA dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Bu nedenle, Türkçe yazılan makalelerin en az 5,000 karakterlik, makalenin adı ve alt bölümlerini içeren uzun İngilizce özeti yazılmalıdır.
10.  YARATICI DRAMA dergisinin yayın dili Türkçe’dir. Başka dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca)hazırlanan yazılar, daha önce yayımlanmaması koşuluyla en az 5,000 karakterlik Türkçe özeti ile yayımlanır.
11.  YARATICI DRAMA dergisinin ve yazar/ların adları kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
12.  Yazılar, ilk yazarın soyadı esas alınarak sıralanıp yayımlanır.

13.  Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16×24,7 cm’lik alana), 1,5 satır aralıklı, sola dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Gönderilen, tablo, resim, şekil, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutlarının dışına taşmaması amacıyla 10×17 cm’lik alanı aşmamalıdır. Bu nedenle tablo, resim, şekil vb. unsurlarda daha küçük punto ve bir satır aralığı kullanılabilir.


14.Dergiye gönderilen yazılar; Türkçe kısmı, uzun ingilizce özeti ve kaynalça dahil 16 sayfayı geçmemelidir.


15.  Gönderilen yazılar her biri ayrı bir sayfada başlamak koşuluyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:

a)      Başlık sayfası, (yazar/lar/ın tüm ve açık adları, çalıştıkları kurumlar ve makale üst başlığını içermeli)


b)      90-120 sözcük arası Türkçe Özet ve 3-5 sözcük arası Anahtar Sözcükler


c)      90-120 sözcük arası İngilizce Özet ve 3-5 sözcük arası Anahtar Sözcükler


d)      Ana Metin. Görgül (Ampirik) çalışmalar giriş, yöntem, bulgular, yorum/tartışma, sonuç, öneriler bölümlerini içermelidir. 
e)      Yöntem kısmı örneklem, veri toplama aracı ve işlem alt kısımlarını içermek zorundadır. Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı, ilgili alanyazını etkili bir biçimde analiz etmeli, alanyazındaki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözümler için öneriler içermelidir. Diğer çalışmalarda değişiklikler olabilir, ancak yazılar okuyucuyu sıkmayacak akıcılık ve bilimsellikte olması gerekmektedir.

f)        Kaynakça. Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından yayınlanan Puplication Manual of American Psychological Association (5. Baskı 2001) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına uyulmalıdır.


g)      Ekler, Tablolar, Şekiller metin içerisinde yerleri belirtilerek ve her bir tablo ayrı bir sayfada olacak şekilde yazılmalıdır.


h)      Yazar notları ve yazışma adresi, telefon, belgegeçer (faks) ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Yayın kurulu ile ilgili (Editoryal)  yazışmalar için e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır.


i)        Yazar/lar/ın yayın ve diğer çalışmalarından seçmeleri (4-5 yayın ismi) makalenin önüne eklemeleri, yazar/lar/ın tanıtımı için önemlidir.


16.  Yazılar IBM uyumlu Word 6.0 veya sonrası sürüm ile yazılmış, sadece biri isimli dört yazıcı çıktısının (kopyasının) ve  3,5 inchlik bir diskete veya CD’ye kaydedilerek posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yazının, editörün e-posta adresine gönderilmesi işlemleri hızlandırmak açısından önemlidir.


17.  Yazılar, tüm yazarların imzasını taşıyan bir mektup ile gönderilmelidir. Bu mektupta; yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu ve yazı yayınlandığı taktirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği açık bir biçimde belirtilmelidir. 
18.  Yayımlanan yazıların içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan yazar ya da yazarlar sorumludur.
19.  Başka bir yerde yayımlanan yazılar yayımlanamaz.

SUBMISSION GUIDELINES FOR THE JOURNAL OF CREATIVE DRAMA


1. The Journal of Creative Drama is a refereed journal which is published once in 6 months by Contemporary Drama Association.
2. The Journal of Creative Drama is in the principle of working scientifically which is appropriate to ethic rules devoted educators, students, teachers and related foundations working in the field of creative drama.
3. The main purpose of The Journal of Creative Drama is to build up a forum in which people who are dealing with creative drama can share their thoughts from theory into practice and to make contributions to the literature of creative drama.


The articles which are sent to be published:
1-Firstly, investigated by the publication committee in terms of being appropriate to the field. The articles that are decided to be published are criticized by at least three referees to be evaluated in scientific terms.
2-If the referee’s reports are affirmative, the article is taken into the publication program.
3- Authors should be responsible to make all the corrections based on the reports from the referees. No corrections will be made by the authors on the articles that take their final form.
4- Referee’s reports comprise confidentiality. Authors must take publication committee’s critics, suggestions and corrections into consideration.
5- At the publication phase, first, the date that the articles send and then the scores obtained from the referees are taken into consideration.
6- The responsibility of the articles published in The Journal of Creative Drama belongs to the author. Contemporary Drama Association and The Journal of Creative Drama do not take any responsibilities.
7- Publication Committee is free to publish or not to publish the articles that are sent to the journal. Sent articles will not be returned whether they are published or not.
8-Publishing rights of published articles all belong to The Journal of Creative Drama.
9- The Journal of Creative Drama is an international refereed journal. Therefore the articles written in Turkish should include a comprehend summary in English consisting of at least 5000 characters, the name of the articles and subchapters.
10- The publication language of The Journal of Creative Drama is Turkish. The articles written in other languages (English, German, French) on condition that they have never been published before anywhere will be published in Turkish and with its comprehend summary in Turkish.
11-Quotation should not be made unless The Journal of Creative Drama and authors will be stated in the reference part.
12-Article’s sequence is prepared according to the first writer’s surname.
13-Articles which are sent to the journal, should be written on a A4 paper, giving 2,5 cm ( 1 inch) space from top, bottom, left and right side of the paper (in an area of 16×24.7 cm) and 1.5 lines, aligned left, without giving the punctuation mark:‘-‘ at the end of the line, using 10 Punto and Times New Roman Character. Tables, illustrations, diagrams and graphics should not be more than 10×17 cm field since it will exceed the page limits. So, in the case of using table, illustration, graphic, smaller punto and single space can be used.
14-The articles that are sent should include the following parts, each of which on a separate pages:
a) Title Page (should contain complete name of the writer(s) without abbreviation, the associations that the writer(s) works in and article’s main headline.)
b) Turkish summary including between 90-120 words and keywords including between 3-5 words.
c) English summary including between 90-120 words and keywords including between 3-5 words.
d) Main Text should contain empirical studies, introduction, method, findings, discussion, conclusion and suggestion parts.
e) Method Part must contain sample, data collection instrument and procedures parts. Review articles should put a problem forward, analyze related articles in this field effectively, emphasize on the gaps and contradictions in the related literature, and contain suggestions for the solution. In other types of the articles, there can be changes in the articles but fluency and scientific manner for the language of the articles are necessary so that the readers will not be bored.
f) References. Both in the article and in the reference; the writing rules written in the book named ‘Publication Manual of American Psychological Association (5th edition, 2001) by American Psychologists Association (APA) should guide of the article.
g) The place of appendices, tables and figures in the article should be stated in the main text each of which written in separate pages.
h) Author’s notes and author’s correspondence address, telephone and fax numbers and e-mail address should definitely be written. E-mail address should be definitely written for editorial correspondence.
j) The examples of other articles and studies and the studies of the author/s (4 or 5 name of the publications) must be placed into the front page of the article in order to present the author/s.
15-Writing should be written compatible to IBM Word 6.0 or to later versions, and its four  print-outs (copies) only one of which is named should be saved on a 3,5 inches floppy disc or a CD and should be mailed by post. In addition to these, it is important  to send the article to editor’s e-mail address to accelerate the procedure.
16- Articles should be sent as a letter with all writers’ signatures in it. In this letter, information such as: the article has been read by all authors, approved, the article has not been sent to another journal and on condition that the article is explicitly published, its all rights will be reserved by the publisher should be stated.
17- Any plagiarism within the content of the article is attributed to the author/s who make the citation and the person or foundation.
18- The articles which are published before will not be published.Ocak 2006 tarihinde yayımlanması planlanan, “Yaratıcı Drama” dergisinin ilk sayısı için yaratıcı drama, eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu ve yaratıcı drama ile ilgili diğer alanlarda uygulamalı ve kuramsal yazılarınızı bekliyor katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

İletişim
Web: yaraticidrama.org.tr
e-posta: cdddergi@yahoo.com
Adres: Çağdaş Drama Derneği
Paris Cad. No: 6/2 Kavaklıdere / Ankara
Tel/Faks: (312) 4250089