Bir Sayfa Seçin

Projenin Başlığı/Adı: Eğitim Programının Ögeleri ve Yaratıcı Drama

 

Proje Uygulayıcısı: Necla Köksal

 

Projenin Konusu: Eğitim Fakültelerinde 2. Sınıf programında yer alan “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersi kapsamında “Birey, Hedefler, İçerik, Öğrenme-Öğretme Süreci, Değerlendirme, Öğretmen ve Sınıf İçi İletişim” konularının yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi.

 

Projenin Özeti: “Birey, Hedefler, İçerik, Öğrenme-Öğretme Süreci, Değerlendirme, Öğretmen ve Sınıf içi İletişim” konularının yaratıcı drama yöntemi ile işlemek amacıyla her biri 2 saatten oluşan toplam 7 atölye çalışması düzenlenmiştir. Çalışma gönüllü on sekiz katılımcı ile yürütülmüştür. Projenin başlangıcında katılımcıların işlenecek konularla ilgili ön bilgilerini açığa çıkarmak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan bir form katılımcılara dağıtılmış ve yanıtlamaları istenmiştir. Aynı sorular süreç sonunda da sorulmuş ve aradaki farka bakılarak işlenen konulara ilişkin başarı düzeyleri değerlendirilmiştir. Ayrıca sürece ilişkin değerlendirme yapabilmek amacıyla son atölye çalışmasından sonra katılımcılardan günlük yazmaları istenmiştir. Günlüklerden elde edilen bulgularla katılımcıların atölye çalışmalarına ilişkin ilgi ve tutumları değerlendirilmiştir.

 

Amaç: “Birey, Hedefler, İçerik, Öğrenme-Öğretme Süreci, Değerlendirme, Öğretmen ve Sınıf İçi İletişim” konularının yaratıcı drama yöntemi ile işleyerek öğrencilerde bilginin kalıcılığını ve derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Gerekçe:

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun öğretmenlik mesleği ile ilgili 43. maddesinde “devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanan öğretmenlik mesleğinin önemi, bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda, bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan nitelikli insanların yetiştirilebilmesi için her geçen gün artmaktadır (Köksal 2005). Değişen dünyaya uyum sağlayabilecek bireylerin yetişmesi ancak çağdaş bir eğitimle mümkündür. Bireylerin ihtiyaç duyduğu çağdaş eğitimi veren öğretmen, öğrencileri grup içinde birey olarak tanımlayabilen, onun öğrenmesini etkileyen faktörlerle ilişkisini yorumlayan ve hangi yeterliliği en az riskle kazanabileceğini yordayabilen ve bu anlamda geliştirdiği planı başarıyla uygulayabilen kişidir (Ülgen 1997).
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkisinin olumlu olması için öğretmen adaylarının, olumlu kişilik özellikleri ve yeterli alan bilgisinin yanı sıra aynı zamanda mesleğine ilişkin bilgilerle de donanık olması gerekmektedir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini geliştirmek için öğretim ortamında yeni yaklaşımlara ve öğreneni etkin kılacak uygulamalara yer verilmesi önemlidir.

Genellikle öğretmen merkezli bir geleneğe dayalı olarak yürütülen derslerde öğrencilerin temel sorumluluğu kendilerine sunulan bilgileri hatırlamaktır. Oysa anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrenenin sürece etkin olarak katılması gerekmektedir. Etkili ve verimli bir öğrenmenin gerçekleşmesi amacıyla “Birey, Hedefler, İçerik, Öğrenme-Öğretme Süreci, Değerlendirme, Öğretmen ve Sınıf içi İletişim” konuları yaratıcı drama yöntemi ile işlenmiştir.

Bir kavramı, bir olayı ya da bir olguyu, katılımcıların geçmiş yaşantılarından yola çıkarak tiyatro tekniklerini kullanıp oyunsu süreçler içinde canlandırma (San, 1996) olanağı sağlayan yaratıcı drama yöntemi ile bireylerde yaratıcılığı geliştirmek, eleştirel düşünme becerisi kazanmalarını sağlamak, kendine güven duyma ve karar verme becerisi geliştirmek, dil ve iletişim becerisi kazandırmak ve grupla işbirliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgileri yaratıcı drama gibi uygulamalı bir dersle kazanmalarının hem bireysel gelişmelerine katkı sağlayacağı hem de meslek yaşamlarına ilişkin zengin örnekler sunacağı düşünülmektedir.

 

Katılımcılar: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi, Fen Eğitimi ve Okulöncesi Anabilim Dalı öğrencileri.

 

Proje Uygulama Süresi: 2 saatlik atölyelerden oluşan toplam 14 saatlik bir çalışma.

 

Projenin Yapıldığı Yer: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Drama Odası.

 

Sonuçlar: Projenin başında ve sonunda katılımcılara uygulanan soruların yer aldığı form sonuçlarından, gözlem notlarından ve günlüklerden elde edilen bulgulara göre; katılımcıların bilgi düzeylerinde ve derse karşı tutumlarında olumlu bir gelişme olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 27.03.2006 – 08.05.2006 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Projenin Sunulduğu/Yapıldığı Kurum: Çağdaş Drama Derneği.