Bir Sayfa Seçin

Uluslararası Etkinlikler

YARATICI DRAMA YOLUYLA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM
Çağdaş Drama Derneği tarafından 27 Mart-1 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen 11. Uluslar arası Yaratıcı Drama Semineri’nin bir atolyesi Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Eylem 5 tarafından desteklenmiştir. Bu proje Derneğimizin ilk Avrupa Birliği destekli projesidir. Atölyenin başlığı “Yaratıcı Drama yoluyla Kültürlerarası Etkileşim” dir. Bu proje ile uluslar arası düzeyde kültürel etkileşim sağlamak hedeflenmiştir. Toplam 6 farklı ülkeden 20 gencin katılımıyla gerçekleştirilen bu atölyenin liderleri Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel ve Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk’tür.

Projenin hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

•·    Çağdaş Drama Derneği kendi alanında çalışan gönüllü kuruluşlar arasında deneyim, bilgi ve fikir paylaşımını sağlama

•·    Katılımcıların proje boyunca yaratıcı drama ile ilgili edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri kendi ülkelerinde gerçekleştirebilecekleri eğitimlerde bir yöntem olarak kullanmaları için bir altyapı oluşturma

•·    Kültürler arası değişim ve öğrenmeyi sağlama

•·    Kültürler arası kaynaşma ve paylaşımı artırma

•·    Gençlerin yaşayarak öğrenme prensibine dayalı eğitim süreçlerine katılmasını sağlama

•·    Gençlerin boş zamanlarını en etkin biçimde değerlendirme yöntemlerini keşfetmesini sağlama

•·    Gençlerin kendi kültürlerine ait masalları ve tekerlemeleri keşfetmelerini sağlama

•·    Dil öğrenimi ve pratik etme olanağını sağlama

•·    Henüz yeni program ülkesi olarak kabul edilen Türkiye ile bu programların devamını sağlayabilme

•·    Farklı ülkeler ve farklı milletlerden gelen gençlerle birlikte gelecekte yapacağımız projeler için ortaklarımızı tanıma ve onlarla birlikte yeni projeler yapma

•·    Türk Kültürünü, değerlerini, gelenek ve göreneklerini, tarihini en iyi şekilde tanıtma ve bu özellikleri temsil etme

•·     Türk gençlerinin farklı kültürlerini tanımalarına olanak sağlama

•·   Gençler arasındaki kültürel alış-verişi sağlama

•·   Gençlerin varsa diğer kültürlere yönelik ön yargılarının kırılmasına katkı sağlama

•·   Yeni proje fikirlerinin oluşturulması için ortam sağlama
Katılımcılarla iki lider eşliğinde gençlerin kaynaşmalarını sağlayacak yaratıcı drama çalışmaları yapıldıktan sonra, onların kendi kültürlerinde var olan çocuk oyunları oynanmıştır. Proje süresince “doğum”, “ölüm” ve “düğün” temalı çalışmalar yapılmış, katılımcıların süreç içerisinde yaptıkları doğaçlamalardan kurgularla bir gösteri hazırlanmıştır. Bu gösteri 11. Uluslar arası seminerin son gününde tüm seminer katılımcılarına sergilenmiştir. Proje katılımcılarına gerek Derneğimiz hakkında gerekse gerçekleştirilen atölye hakkında neler düşündükleri sorulmuştur. Katılımcıların hepsi Derneğimizin onları ağırlamasından ve onlara karşı gösterilen sevgiden memnun kaldıklarını belirtirken, yaratıcı drama çalışmalarının yaratıcılıklarını arttırdığını söylemişlerdir.