Projenin Adı: Kırmızı kurdele
Konusu: HIV/AIDS

Projenin Uygulayıcısı: Berfin Ural
Proje Özeti:
1- 
Bireysel ve grup etkileşimi ve duyu çalışmalarına,
3-Sosyal algı ve empati kavramına,
4-Önyargı tutumlar ve etiketlere,
5-HIV/AIDS bilgisi, temel kavramlara,
6-Değerleri açıklama, kendinlik bilgisine,
7-HIV/AIDS ve STI’lerle ilgili mitlere
8-Güvenli sekse,
9-Cinsel yönelimli şiddet ve kadınların HIV/AIDS’e açıklığına,
11-Sosyal destek ve durum çalışmalarına ve danışmanlık becerilerine yer verilmiştir.
Projenin Amacı:
1-HIV/AIDS hakkında temel bilgi, hastalığın bulaşma yolları ve hastalıkla ilgili temel kavramlar bilgisi,
2-HIV/AIDS  hastalarının psiko-sosyal uyumlarında karşılaştıkların güçlüklerin farkındaoluş,
3-Empatinin öneminin farkında oluş,
4-Hastalıkla ilgili kendinlik bilgisinin artırılmasının  sağlanabilmesi,
5-Başkalarına karşı kullanılan etiketler ve önyargıların etkilerinin farkında oluşun artırılması,
6-Hasta bireylere ve yakınlarına karşı çalışmak istememe nedenleri (savunma mekanizmalarımızın) konusunda farkındalıkların artırılması uygulanan çalışmanın amaçlarını oluşturmaktadır.
Projenin Gerekçesi:
1-Yapılan istatistiksel araştırmalara göre HIV/AIDS’ın hızla artacak olması,
2-Hastalıkla ilgili önyargıların fazla olması,
3-Hasta bireylerin önyargı ve tutumlar yüzünden yaşamlarının zorlaşması,
4-Önyargı ve tutumların hasta bireylerin tedavi sürecini olumsuz etkilemesi,
5-Hasta bireyin ailesine olan bakış açılarının  olumsuzluğu,
6-Gitgide artan bireysellik nedeniyle bireylerin başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha duyarsız hale gelmesi.
Katılımcılar:
Hacettepe üniversitesi sosyal hizmetleri yüksek okulundan gönüllü 24 öğrenci.
Proje Uygulama Süresi:
Haftada iki gün yedi hafta on dört oturum, 42 saat olarak gerçekleştirilmiştir
Projenin Yapıldığı Yer:
Ankara üniversitesi sağlık hizmetleri yüksek okulu spor salonu ve altı nokta körler derneğinde yürütülmüştür
Sonuçlar:
1-Uygulama sürecinde kadın katılımcıların erkeklere oranla mesleki anlamda becerilerinin, tutum ve davranışlarının daha olumlu olduğu gözlenmiştir.
2-HIV/AIDS ile ilgili bilgilerin yanı sıra HIV enfekte bireylere hizmet sunulurken verilecek olan danışmanlık becerileri ve yaklaşım biçimlerine uygulama sürecinde yer verilmiştir.
3-Alınan geri bildirim ve uygulama sürecinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılması mesleki becerilerin geliştirilmesinde katkı sağlayacağı düşünülebilir.
4-Benzeri konular çalışılırken yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılması katılımcılara ikinci elden ve riske girmeden deneyimler kazandırdığı, problem çözme becerileri geliştirdiği söylenebilir.
5-Öğrenme tanımının vurgu yaptığı “yaşantı yoluyla” öğrenmedir. Hatırda kalma etkisinin yaratıcı drama sürecinde yer almasından dolayı, meslek içi yetiştirmede, mesleki becerilerin geliştirilmesinde kullanılması hem yaratıcı dramanın yaşamsal alanını genişletecek hem de tutum davranışların sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca; çalışma raporlaştırılmıştır. Yaratıcı drama çalışmalarındaki içerik dikkatte alınarak katılımcılar tarafından 20 dakikalık gösteri hazırlanmıştır.
Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 
07.03.2005-8.04.2005 tarihleri arasında gerçekleşmiştir
Projenin Sunulduğu Kurum: 
Çağdaş Drama Derneğine sunulmuştur