Bir Sayfa Seçin

 

Derneðimizde projelerini tamamlamıþ yaratıcı drama lider/eðitmenlerini,  projelerini tamamlamıþ ancak yazım aþamasında olan ya da  liderlik belgesini almamıþ lider/eðitmen adaylarını ve  Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programında hazırlanan projeleri bizimle paylaþmaya davet ediyoruz.
Derneðimiz 27 – 28 Mayıs 2006 tarihlerinde ilk kez “Proje Günleri” adı altında bir etkinlik düzenleyecektir. Proje Günleri’nin içeriðini Yaratıcı Drama ile ilgili tamamlanmıþ projeler oluþturmaktadır. Bu etkinliðin amaçları; proje hazırlamanın önemi ve gerekliliðini vurgulamak, proje sürecinde karþılaþılan güçlükleri belirleyerek deneyimleri paylaþmak, proje örneklerini sunmak, proje hazırlamak isteyenler için ipuçları oluþturmak ve gelecekte yapılacak Proje Günleri içeriðine dönük öneriler getirmektir.
Dernekte ve Yüksek Lisans Programında projeleri olanlar her iki proje için  de baþvurabilirler.Baþvuru formu Dernek Genel Merkezi’nden saðlanabilir.
27-28 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan etkinlik ilgili herkese açıktır. Etkinliðin gerçekleþtirileceði yer Mayıs ayı baþında sayfamızdan duyurulacaktır.