Projenin Başlığı/Adı: Fen ve Teknoloji Alanındaki Ünlü Bilim Adamlarının Bilime Katkılarına İlişkin Bir Yaratıcı Drama Sürecinin Planlanması

Projenin Uygulayıcısı: Dr. Pınar Özdemir
Projenin konusu: Fen ve Teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarından Gregor Mendel, Marie Curie ve Arcimedes’in bilime olan katkılarının yaratıcı drama sürecinde incelenmesi.
Projenin özeti: Matematik alanındaki ünlü bilim adamlarından Evariste Galois, Niels Hendrik Abel ve Albert Einstein’ın yaşam öykülerinin yaratıcı drama sürecinde incelenmesi konulu proje için gönüllü katılımcılar sağlanmış ve bu katılımcılarla toplamda 15 saatlik her biri 3 saatten oluşan beş atölye çalışması yürütülmüştür. Projeden önce katılımcılara bilim adamlarının yaşam öykülerine yönelik neler bildiklerini öğrenmek için bir anket uygulanmış, projenin bitiminde aynı anket katılımcılara tekrar verilmiştir. Bunun yanı sıra atölyeler süresince katılımcıların etkinlikler hakkında günlük tutmaları sağlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre bu projenin amacına ulaştığı söylenebilir.
Amaç: Katılımcıların ünlü bilim adamlarının yaşam öykülerini yaratıcı drama yöntemiyle kavramalarını sağlamak.
Gerekçe: Bu proje Fen ve Matematik alanlarına önemli katkılarda bulunmuş bilim adamlarından birkaçının yaşam öykülerini katılımcılara kavratabilmek, onların bilime olan ilgisini artırmak, öğretim sürecinde kullanabilecekleri yeni yaklaşım ve yöntemlerle onları tanıştırmak amacıyla düşünülmüştür. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Fen ve Teknoloji alan konuları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, ancak alandaki bilim adamları hakkında onların isimlerinden başka hiçbirşey bilmediklerini düşündükleri belirlenmiştir. Bu düşünce sunulan projenin oluşturulmasında ilk aşamadır. Böyle bir projenin hem öğrencilerin ilgilerini çekeceği, hem de yaratıcı drama yöntemi ile bu yaşam öykülerinin öğrenciler için daha kalıcı olacağı düşünülmüştür. Bilim adamlarının yaşam öyküleri ve bilime olan katkılarının ne olduğunun kavratılması bilimin doğası ve bilimin ne şekilde, nasıl oluştuğu ile doğrudan ilişkilidir. Fen ve teknoloji kitapları ile bu kitapları kullanan öğretmenler Fen ve Teknoloji bilgilerini bir son ürün olarak ele almakta, sınıf ortamında sadece bilimsel bilgiyi anlatmakta, bilimsel ilkelerin ve kavramların gelişim süreçlerini göz ardı etmektedirler (Anderson, 1987).

Bilim adamlarının yaşam öykülerinin, onların bilime olan katkılarının ne şekilde bir gelişim süreci geçirdiğinin öğrencilere kavratılması ile öğrencilerde bilim adamlarının da hata yapabilecekleri, bilim yapmanın bir formülü olmadığı, bilimin ve bilim adamlarının tam olarak nesnel olamadığı görüşü öğrencilerde uyandırılabilir (McComas, 1996). Bu çalışmanın ayrıca öğretmen adaylarının bilim tarihi konusunda Bakış açılarını farklılaştıracağı, onlarda merak uyandıracağı ve öğrenmeye yönelik isteklerini artıracağı varsayıldığından önemli olduğu düşünülmektedir.
Katılımcılar: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencileri. Çalışmaya katılan katılımcı sayısı 21′ dir. Katılımcıların hepsi projede gönüllü olarak yer almışlardır. Katılımcıların 15’ini 3. sınıf, 6’sını 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 21 öğrenciden 3′ ü erkek, 18’i kız öğrencidir.
Proje uygulama süresi: Her oturum 3 saat olmak üzere toplam 15 saat.
Projenin yapıldığı yer: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi İlköğretim Bölümü Drama Odası
Sonuçlar: Fen Bilgisi Öğretmenliği öğretmen adaylarıyla bilimin doğasına ve bilim adamlarının hayatlarına ilişkin yürütülen bu çalışmanın sonuçları çalışma öncesinde belirlenen ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıldığını göstermektedir. Atölye çalışmaları sırasında yapılan değerlendirme oturumlarına, gözlemlere, anket sonuçlarına ve katılımcıların tuttuğu günlüklere dayanarak bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının çalışmada geçen bilim adamlarının bilime olan katkılarını kavradıkları söylenebilir. Öğretmen adaylarının yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi olarak fen derslerinde kullanılmasına yönelik örnek bir çalışmada bulunmalarının yanı sıra fen eğitiminde adı geçen üç ünlü bilim adamının bilime olan katkılarıyla ilgili yeterli ve kalıcı bir bilgiye sahip oldukları düşünülmektedir.
Her atölye sonunda katılımcılar tarafından atölyede yaşanılanlara ilişkin olarak günlük tutulması sağlanmıştır. Tüm katılımcılar o gün atölyede yapılan etkinlikleri ve atölyeler süresince hissettiklerini bu günlüklere yazmışlardır. Günlükler uygulama sonunda katılımcılardan toplanmıştır. Katılımcıların günlükleri okunduğunda katılımcıların tamamının bu süreçte birçok yeni bilgi öğrendiği ve bu bilgileri yaşayarak öğrendiğini belirttiği söylenebilir.
Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri: 9 Kasım 2005- 7 Aralık 2005
Projenin sunulduğu/yapıldığı kurum: Hacettepe Üniversitesi