Bir Sayfa Seçin

İÇİNDEKİLER [İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ]

CONTENT

Editörden…………………………………………………………………………. 6

Altı Yaş Grubu Çocukların Dil Kullanımına

Yaratıcı Dramanın Etkisi

ARNASAKTAŞ Yaşare, ÇOMERTPAY Binnur, SOFU Hatice…1

İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersinde Yaratıcı Drama

Yönteminin Öğrenci Memnuniyeti Açısından

Değerlendirilmesi

AYKAÇMurtaza………………………………………………… ,………….. 27

Özel Gereksinimİi Çocuklarda Drama Modelleri ve Oyun
BAYHAN Pınar, YÜKSELEN Arzu…………………………………….. 45

Okul Öncesinde Drama Dersinin Üniversite Öğrencilerine

Katkısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

CEYLANŞehnaz, ÖMEROĞLUEsra…………………………………. 57

Edward Bond and Drama in Education

DAVISDavid………………………………………………………………….. 79

Oyuncu Eğitimi için Farklı Doğaçlama Yöntemleri
ERGUNSelda………………………………………………………………… 103

Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk ve Gençlik Oyunlarına

İdeolojik Yaklaşım

ERKEK Hasan………………………………………………………………. 123

Yaratıcı Drama ile Örtüşen Çağdaş Sanat Akımları

İLHAN ÇAKIR Ayşe……………………………………………………….. 139

Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı
Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımına ve Yönteme
İlişkin Öğrenci Görüşleri
KIRMIZI SUSAR Fatma…………………………………………………. 159

Eğitim Programlan ve Yaratıcı Drama

KOKSAL Necla……………………………………………………………… 179

Yaratıcı Drama Temelli Matematik Dersleri Hakkında

Öğretmen Görüşleri

PAKSUDUATEPEAsuman, UBUZBehiye………………………… 193


From the Editör……………………………………………………………….. 6

The Effect of Creative Drama in Preschool on Children’s

Utilization of Language

ARNASAKTAŞ Yaşare, ÇOMERTPAY Binnur,

SOFU Hatice………………………………………………………………… 25

The Evaluation of the Creative Drama Method within the Art

Facilities Course in the Primary Schools in terms of Students

Satisfaction

AYKAÇMurtaza…………………………………………………………….. 41

Drama Models and Play on Special Needs Children
BAYHAN Pınar, YÜKSELEN Arzu…………………………………… 54

A Study into the Contribution of Drama Course at Preschool
Education to University Students Concerning Some Variables
CEYLAN Şehnaz, ÖMEROĞLU Esra………………………………. 74

Edvvard Bond ve Eğitimde Drama

DAVISDavid………………………………………………………………….. 91

Different Improvisation Techniques on Acting Education
ERGUNSelda……………………………………………………………… 118

An Ideological Approach to Ayla Çmaroğlu’s Plays for

Children and the Young

ERKEK Hasan…………………………………………………………….. 136

Modern Trends of Art Overlapping Creative Drama

İLHAN ÇAKIR Ayşe……………………………………………………… 155

The Creative Drama Method in the Process of Reading
Comprehension on Turkish Teaching and the Creative Drama
Method about Students’ Opinion
KIRMIZI SUSAR Fatma……………………………………………….. 176

Curricula and Creative Drama

KOKSAL Necla…………………………………………………………… 190

Teacher Opinions about Creative Drama Based Mathematics

Instruction

PAKSU DUATEPE Asuman, UBUZ Behiye…………………….. 204

 

Eric Zsauder ile Söyleşi………………………………………………….. 207

Luciano Iogna ile Forum Tiyatrosu Üzerine Söyleşi…………… 209

David Davis ve John Somers ile İngiltere ve Türkiye’deki
Drama Eğitimi Üzerine Söyleşi………………………………………… 213

Yaratıcı Drama Dergisine İlişkin Açıklamalar ve

Yazım Kuralları…………………………………………………………….. 221

Submission Guidelines for Creative Drama Journal……………. 226