Bir Sayfa Seçin

Meslek; kişinin salt kendi doyumu için değil, başkalarının da yararı için yaptığı ve karşılığında bir kazanç elde ettiği etkinliktir. Meslek, bu niteliği ile özel meraktan ayrılır.

Özetle meslek, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Okullarda ki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden biri olan mesleki rehberlik alanında hizmetin daha etkin ve kalıcı olması için yaratıcı dramadan yararlanılması konusunda yapılmış bir hizmet içi çalışmasıdır.Çalışma süresince meslek rehberliği konuları olan; meslek seçimi, meslek tercihi, akademik başarı, ilgi, yetenek, sosyo – ekonomik durumun meslek tercihine katkısı, sosyal statü ve meslek seçimi gibi konular drama yöntemiyle işlenmiştir
Meslek Rehberliği ve Yaratıcı Drama İlişkisi
Rehberliğin bireyde gerçekleştirme çalıştığı amaçlar:
1. Kendini tanıması,                    2.Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,
3.  Gizilgüçlerini geliştirmesi,    4.Çevresine uyum sağlaması
Rehberliğin ve Mesleki Rehberliğin Dayandığı İlkeler
1. Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir,
2. İnsan saygıya değer bir varlıktır,
3. Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır,
4. Her yaş grubu rehberlik hizmetlerinden yararlanabilir,
5. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır.
Mesleki Rehberlik Açısından Dramanın Sağlayabileceği Yararlar
1.Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme,
2. Zihinsel kapasiteyi geliştirme,
3. Kendilik kavramının gelişmesine katkı,
4. Bağımsız düşünme ve karar verme,
5. Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi,
6. İletişim becerilerine olumlu katkı,
7. Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi,
8. Demokrasi eğitimine destek,
9. Grup içi süreçlere olumlu katkılar,
10. Genel öğrenci performansına olumlu etki.

Amaç: Kalıcı, etkili ve eğlendirici bir yöntemle meslek rehberliğini yapmak.

 

Gerekçe: Çalışma grubumuz düşünüldüğünde  7-14 yaş arası gruplarla çalışıyoruz. Bu yaş grubunda verilecek bilgiler salt bilgiye dayalı olunca  öğrenilmesi ve kalıcılığının yeterliliği konusunda şüphelerim var. Bunun en iyi çözümünün bu çalışmaların yaratıcı  drama yöntemiyle işlenmesi konusundadır. Sadece yaş düzeyi değil konunun da  bir gereği olarak da bu yöntemin gerekliliği konusunda  bir düşünceye sahibim.

 

Uygulama Süreci: 03 – 07 Mart 2003

 

Katılımcılar: Yenimahalle İlçesi İlköğretim Okullarında çalışan 20 Psikolojik Danışman.

 

Proje uygulama süresi: 5 Gün  –  30 Saat.

 

Projenin yapıldığı yer: Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Drama Odası

 

Sonuçlar: Atölye çalışmasına katılan katılımcılar bunun etkili ve verimli bir öğretim yöntemi olacağı konusunda hem uygulamalardaki performanslarıyla hem de etkinlik başlangıcı ve sonunda uygulanan değerlendirme formlarıyla bu düşünce ve duygularını deli getirmişlerdir.Ayrıca etkinlikten sonraki süreçte bazı katılımcılar bu çalışmayı kendi okullarında uygulamaya koymuşlardır.

 

Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri: 3 Mart 2003  / 7 Mart 2003

 

Projenin sunulduğu / yapıldığı kurum: Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi.